اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا زمانی

دانشگاه تهران

reza_zamani1yahoo.com

سردبیر

دکتر حسین شکرکن

دانشگاه شهید چمران اهواز

shokrkon_hyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر شیوا دولت آبادی

روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

infobijp.ir

دکتر پروانه محمد خانی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

parmohamiryahoo.com

دکتر پروین کدیور

روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

lnfobijp.ir

دکتر مرتضی امیدیان

دانشگاه شهید چمران اهواز

morteza_omidscu.ac.ir

دکتر بیژن گیلانی

دانشگاه تهران

bijanguilanigmail.com

دکتر محبویه جعفری

انجمن روانشناسی ایران

dr.m_jpsyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهروز بیرشک

دانشگاه علوم پزشکی

behrooz.birashkyahoo.com

دکتر حسین شکرکن

دانشگاه شهید چمران اهواز

shokrkon_hyahoo.com

دکتر لادن فتی

دانشگاه ایران

lfatayahoo.com

دکتر مهرناز شهرآرای

دانشگاه خوارزمی

mehrnazshahrarayyahoo.com

دکتر شهریار شهیدی

دانشگاه شهید باهنر

shahriarshahidihotmail.com

دکتر منیجه شهنی ییلاق

دانشگاه شهید چمران اهواز

shehniyailaghmyahoo.com

دکتر رضا زمانی

دانشگاه تهران

reza_zamani1yahoo.com