محاسبه خودکار نرخ پذیرش و رد مقالات نشریه بین المللی روانشناسی

   
تعداد مقالات رد شده 237
درصد عدم پذیرش 30
تعداد مقالات پذیرفته شده 207
درصد پذیرش 26

مجله بین المللی روانشناسی دارای درجه علمی(پژوهشی)  از کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم - تحقیقات و فناوری می باشد. این درجه علمی پژوهشی از تاریخ اسفند 1382 به دوفصلنامه مذکور اعطا گردیده و هر ساله بررسی و تمدید می گردد.  دارای ضریب تاثیر  0.034می باشد.

شایان ذکر است PDF متن کامل مقالات چاپ شده به صورت رایگان (Open Access) در بخش آرشیو قابل دسترسی می باشد.

همچنین کلیه مقالات قابل چاپ قبل از تایید نهای سرقت ادبی آنان با  iThenticate بررسی می شود.

همچنین بر اساس مصوبه هیات مدیره جهت بررسی و چاپ مقاله هزینه دریافت می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش سیاست های مالی مراجعه نمایید.

 نام مجله (انگلیسی) :  (IPA) International Journal of Psychology

نام مجله (فارسی) : نشریه بین المللی روانشناسی

نوع مجله : دوفصلنامه علمی (پژوهشی)

زبان : انگلیسی

شاپا : 1251-2008

شاپا الکترونیکی : 4326-2676

صاحب امتیاز : انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول :  جناب آقای دکتر رضا زمانی

سردبیر : جناب آقای دکتر حسین شکرکن

دبیر محور روانشناسی بالینی و عمومی : سرکار خانم دکتر شیوا دولت آبادی

دبیر محور روانشناسی بالینی و عمومی : سرکار خانم دکتر پروانه محمدخانی

دبیر محور روانشناسی بالینی : جناب آقای دکتر بیژن گیلانی

دبیر محور روانشناسی تربیتی : سرکار خانم دکتر پروین کدیور

دبیر محور روانشناسی اجتماعی : جناب آقای دکتر مرتضی امیدیان

دبیر محور مشاوره : سرکار خانم دکتر محبوبه جعفری

مدیر  اجرایی : سرکار خانم کوثر سیمیاریان

همکاران: سرکار خانم صدیقه صندوقدار

ایمیل ارتباطی با دفتر مجله internationaljournalipa@gmail.com و یا ارسال پیام از طریق بخش تماس با ما

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 10-246 

ابر واژگان